^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 Nhiệm vụ:

Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

Các bộ phận:

a. Quản lý nhân lực:

. Lao động tiền lương – Quản lý hồ sơ nhân lực.

. Tuyển dụng, lương, chế độ, chính sách.

. Công tác cán bộ, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

b. Đào tạo cán bộ

. Quy hoạch cán bộ – Kế hoạch đào tạo.

c.  Bảo vệ chính trị nội bộ.

Liên hệ:

Trưởng phòng:

 

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn