^Về đầu trang

Phác đồ điều trị

Xem...

Lịch trực bệnh viện

Lịch làm việc

Xem...

Liên kết WEBSITEBài viết

LỊCH TRỰC BÁC SĨ THÁNG 11 NĂM 2015

 

Ngày LÃNH ĐẠO CẤP CỨU
TIM
TIM MẠCH HSTC
HÔ HẤP B2-3-A3 C 1-2-3 D 3-4-5 KKB - CẤP CỨU NGOẠI  GÂY
01/11/15 Siêu Lộc   Th Phương Việt H Dũng Công Ánh Tài Quốc Hải Hùng - Việt (B2) Hải - Tâm- Việt Hoàng 
02/11/15 Truy K Dương A Phong  Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyên Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Ảnh
03/11/15 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông  Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trm (A3) Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Oánh
04/11/15 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Văn- Phúc - Thu Di
05/11/15 Chấn Thanh Bình Mai Hương Nga Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Khánh - Dũng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Hoàng 
06/11/15 Hng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Quân Minh Lợi -T.Hùng Hải - Tâm- Việt Ảnh
07/11/15 Thanh Vân C.Trung Kim Hương Hiệp V Hùng T Thu Kim Thanh Hải Anh Huyền - Thảo   Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
08/11/15 Hồng Trung  Hồng Quyên Tuấn Hùng Anh Trâm (B2) X.Hùng Châu Thùy Ba - Lan Chi Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Di
09/11/15 Khải K Dương A Phong  Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyên Văn- Phúc - Thu Hoàng 
10/11/15 Chấn  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông  Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trm (A3) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh
11/11/15 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hải - Tâm- Việt Oánh
12/11/15 Thanh Nga Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Khánh - Dũng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Di
13/11/15 Phương (GPB) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Nhân Minh Lợi -Dũng (KKB) Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Hoàng 
14/11/15 Trung (HH) Khánh  Yến Vy Dương Q Trâm P Tân Vân Thu Hải  Ly - Hằng Văn- Phúc - Thu Ảnh
15/11/15 Mỹ Lộc   Th Phương Mai  H Dũng Công Ánh Giáp Mai(D3) Vũ - Việt (B2) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Oánh
16/11/15 Truy K Dương A Phong Mai  Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyên Hải - Tâm- Việt Di
17/11/15 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Việt Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trm (A3) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Hoàng 
18/11/15 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Ảnh
19/11/15 Chấn Thanh Bình Mai Hương Nga Thanh Châu(A3) Nguyệt Lợi Khánh - Dũng Văn- Phúc - Thu Oánh
20/11/15 Hùng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Quân Minh Lợi -Dũng (KKB) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Di
21/11/15 Lâm C.Trung Kim Hương Hiệp V Hùng T Thu Kim Thanh Hải Anh Cường -Thảo   Hải - Tâm- Việt Hoàng 
22/11/15 Bội Trâm Trung  Tn (KHTH) Linh Hng Anh Trâm (B2) X.Hùng Châu Thùy Ba - Lan Chi Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Ảnh
23/11/15 Khải K Dương A Phong  Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyên Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Oánh
24/11/15 Chấn  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông  Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trm (A3) Văn- Phúc - Thu Di
25/11/15 Danh D Minh Thu Hiền Việt Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Hoàng 
26/11/15 Thanh Nga Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Huyền- Dũng Hải - Tâm- Việt Ảnh
27/11/15 Phương (GPB) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Nhân Minh Lợi -Dũng (KKB) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
28/11/15 Vân (HSCC) Khánh  Yến Vy Dương Q Trâm P Tân Vân Thu Hải  Ly - Hằng Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Di
29/11/15 Siêu Lộc   Th Phương Tuấn H Dũng Công Ánh Giáp Mai (D3) Hng - Việt (B2) Văn- Phúc - Thu Hoàng 
30/11/15 Truy K Dương A Phong  Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyên Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh


 BS Ngoại tô màu xanh là trực cấp cứu ngoại viện.

 

 

 

LỊCH TRỰC BÁC SĨ THÁNG 1 NĂM 2016

 

Ngày LÃNH ĐẠO CẤP CỨU TIM TIM MẠCH HSCC-CĐ HÔ HẤP B2 - 3 - A3 C1 - 2 - 3 D3 - 4 - 5 KKB - CẤP CỨU NGOẠI GÂY MÊ
1/1/2016 Hùng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Quân Minh Lợi - N.Dũng Hùng - Hoàng - Cường - Tiến Hoàng
2/1/2016 Thanh Vân C.Trung Kim Hương Việt V.Hùng T.Thu Kim Thanh Hải Anh Huyền - Thảo Châu - Sử - Trí - Hường - Trưởng Ảnh
3/1/2016 Hồng Trung Tố Uyên Mai Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Lan Chi  Văn - Phúc - Thu Dung
4/1/2016 Khải K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Khương - K Dũng - Quốc - Tùng Thùy
5/1/2016 Thanh Nga Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh - Trâm (A3) Hải - Tâm - Việt Oánh
6/1/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm Hùng - Hoàng - Cường - Tiến Di
7/1/2016 Chấn Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Khánh -  T Dũng Châu - Sử - Trí - Hường - Trưởng Hoàng
8/1/2016 Phương (GPB) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Nhân Minh Lợi - N.Dũng Văn - Phúc - Thu Ảnh
9/1/2016 Tân Khánh Yến Vi Dương Trung P Tân X Hùng Mai (D3) Ly - Hà (B2) Khương - K Dũng - Quốc - Tùng Dung
10/1/2016 Mỹ Lộc TH Phương Hiệp H Dũng Công Ánh Tài Quốc Hải Vũ - Việt (B2) Hải - Tâm - Việt Thủy
11/1/2016 Truy K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Hùng - Hoàng - Cường - Tiến Oánh
12/1/2016 Phú (CĐT) Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh - Trâm (A3) Châu - Sử - Trí - Hường - Trưởng Di
13/1/2016 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm Văn - Phúc - Thu Hoàng
14/1/2016 Mai Hương Thanh Bình Hồng Quyên Nga Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Thanh Hùng - T Dũng Khương - K Dũng - Quốc - Tùng Ảnh
15/1/2016 Hùng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Quân Minh Lợi - N.Dũng Hải - Tâm - Việt Dung
16/1/2016 Lâm C.Trung Kim Hương Việt V Hùng T Thu Lan Chi Hải Anh Cường - Thảo Hùng - Hoàng - Cường - Tiến Thủy
17/1/2016 Bội Trâm Trung Tố Uyên Linh Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Thu Hải (D5) Châu - Sử - Trí - Hường - Trưởng Oánh
18/1/2016 Khải K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Văn - Phúc - Thu Di
19/1/2016 Thanh Nga Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh - Trâm (A3) Khương - K Dũng - Quốc - Tùng Hoàng
20/1/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm Hải - Tâm - Việt Ảnh
21/1/2016 Chấn Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Khánh -  T Dũng Hùng - Hoàng - Cường - Tiến Dung
22/1/2016 Phương (GPB) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Nhân Minh Lợi - N.Dũng Châu - Sử - Trí - Hường - Trưởng Thủy
23/1/2016 Vân (HSCC) Khánh Yến Vi Dương Q Trâm P Tân X Hùng Mai (D3) Ly - Hà (B2) Văn - Phúc - Thu Oánh
24/1/2016 Siêu Lộc TH Phương Tuấn H Dũng Công Ánh Giáp Quốc Hải Thanh Hùng - Việt Khương - K Dũng - Quốc - Tùng Di
25/1/2016 Truy K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Hải - Tâm - Việt Hoàng
26/1/2016 Phú (CĐT) Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh - Trâm (A3) Hùng - Hoàng - Cường - Tiến Ảnh
27/1/2016 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm Châu - Sử - Trí - Hường - Trưởng Dung
28/1/2016 Mai Hương Thanh Bình Hồng Quyên Nga Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Khánh -  T Dũng Văn - Phúc - Thu Thủy
29/1/2016 Hùng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Quân Minh Lợi - N.Dũng Khương - K Dũng - Quốc - Tùng Oánh
30/1/2016 Thanh Vân C.Trung Kim Hương Việt V.Hùng T.Thu Lan Chi Hải Anh Huyền - Thảo Hải - Tâm - Việt Di
31/1/2016 Hồng Trung Tố Uyên Mai Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Thu Hải (D5) Hùng - Hoàng - Cường - Tiến Hoàng


 BS Ngoại tô màu xanh là trực cấp cứu ngoại viện.

 

 

 

LỊCH TRỰC BÁC SĨ THÁNG 3 NĂM 2016

 

                       
Ngày LÃNH ĐẠO CẤP CỨU TIM TIM MẠCH HSCC-CĐ HÔ HẤP B2-3-A3 C 1-2-3 D 3-4-5 KKB - CẤP CỨU NGOẠI GÂY MÊ
03/01/2016 Thanh Nga  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Hoàng
03/02/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Ảnh
03/03/2016 Chấn Thanh Mai Hoàng Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Quốc Trí (C1) - T Dũng Văn- Phúc - Thu - Hà Dung 
03/04/2016 Phương(GPB) Trí Trang Thông Ngọc  Dạ Uyên Nhân Minh Lợi - N Dũng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Thủy
03/05/2016 Tân  Khánh  Yến Vi Dương Trung  P Tân X Hùng Mai (D3)  Ly - Hà (B2) Hải - Tâm- Việt Oánh
03/06/2016 Mỹ Lộc   Th Phương Hiệp H Dũng Công Ánh Tài Quốc Hải Vũ - Việt (B2) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Di
03/07/2016 Kim Hương K Dương Việt Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Hoàng
03/08/2016 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Văn- Phúc - Thu - Hà Ảnh
03/09/2016 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Dung 
03/10/2016 Mai Hương Thanh Bình Hoàng Nga Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Khánh - T Dũng Hải - Tâm- Việt Thủy
03/11/2016 Hùng (A3) Trí Trang Thông Ngọc  Ngân Quân Minh Lợi - N Dũng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
03/12/2016 Lâm C.Trung Long Việt V Hùng T Thu Lan Chi Hải Anh Cường -Thảo   Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Di
13/3/2016 Bội Trâm Trung  Tố Uyên Linh Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Thu Hải (D5) Văn- Phúc - Thu - Hà Hoàng
14/3/2016 Khải K Dương Việt Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh
15/3/2016 Thanh Nga  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh-Quốc Trí (C1) Hải - Tâm- Việt Dung 
16/3/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Thủy
17/3/2016 Chấn Thanh Mai Hoàng Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Kim Thanh - T Dũng Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Oánh
18/3/2016 Phương(GPB) Trí Trang Thông Ngọc  Dạ Uyên Nhân Minh Lợi - N Dũng  Văn- Phúc - Thu - Hà Di
19/3/2016 Vân (HSCC) Khánh  Yến Vi Dương Q Trâm P Tân X Hùng Thủy (D4)  Ly - Hà ( B2) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Hoàng
20/3/2016 Siêu Lộc   Th Phương Tuấn H Dũng Liệt Giáp Quốc Hải Thanh Hùng - Việt (B2) Hải - Tâm- Việt Ảnh
21/3/2016 Kim Hương K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Dung 
22/3/2016 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh-Quốc Trí (C1) Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Thủy
23/3/2016 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Văn- Phúc - Thu - Hà Oánh
24/3/2016 Mai Hương Thanh Bình Hoàng Nga Thanh Châu(A3) Nguyệt Lợi Khánh - T Dũng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Di
25/3/2016 Hùng (A3) Trí Trang Thông Ngọc  Ngân Quân Minh Lợi - N Dũng Hải - Tâm- Việt Hoàng
26/3/2016 Thanh Vân C.Trung Long Việt V Hùng T Thu Lan Chi Hải Anh Huyền - Thảo Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Ảnh
27/3/2016 Hồng Trung  Hồng Quyên Mai Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Kim Thanh Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Dung 
28/3/2016 Khải K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Văn- Phúc - Thu - Hà Thủy
29/3/2016 Thanh Nga Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh-Quốc Trí (C1) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Oánh
30/3/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hải - Tâm- Việt Di
31/3/2016 Chấn Thanh Mai Việt Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Thanh Hùng - T Dũng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Hoàng
                     

 BS Ngoại tô màu xanh là trực cấp cứu ngoại viện.

 

 

 

Ngày LÃNH ĐẠO CẤP CỨU TIM TIM MẠCH HSCC-CĐ HÔ HẤP B2-3-A3 C 1-2-3 D 3-4-5 KKB - CẤP CỨU NGOẠI GÂY MÊ
03/01/2016 Thanh Nga  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Hoàng
03/02/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Ảnh
03/03/2016 Chấn Thanh Mai Hoàng Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Quốc Trí (C1) - T Dũng Văn- Phúc - Thu - Hà Dung 
03/04/2016 Phương(GPB) Trí Trang Thông Ngọc  Dạ Uyên Nhân Minh Lợi - N Dũng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Thủy
######## Tân  Khánh  Yến Vi Dương Trung  P Tân X Hùng Mai (D3)  Ly - Hà (B2) Hải - Tâm- Việt Oánh
######## Mỹ Lộc   Th Phương Hiệp H Dũng Công Ánh Tài Quốc Hải Vũ - Việt (B2) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Di
03/07/2016 Kim Hương K Dương Việt Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Hoàng
03/08/2016 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Văn- Phúc - Thu - Hà Ảnh
03/09/2016 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Dung 
03/10/2016 Mai Hương Thanh Bình Hoàng Nga Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Khánh - T Dũng Hải - Tâm- Việt Thủy
03/11/2016 Hùng (A3) Trí Trang Thông Ngọc  Ngân Quân Minh Lợi - N Dũng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
######## Lâm C.Trung Long Việt V Hùng T Thu Lan Chi Hải Anh Cường -Thảo   Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Di
13/3/2016 Bội Trâm Trung  Tố Uyên Linh Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Thu Hải (D5) Văn- Phúc - Thu - Hà Hoàng
14/3/2016 Khải K Dương Việt Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh
15/3/2016 Thanh Nga  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh-Quốc Trí (C1) Hải - Tâm- Việt Dung 
16/3/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Thủy
17/3/2016 Chấn Thanh Mai Hoàng Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Kim Thanh - T Dũng Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Oánh
18/3/2016 Phương(GPB) Trí Trang Thông Ngọc  Dạ Uyên Nhân Minh Lợi - N Dũng  Văn- Phúc - Thu - Hà Di
19/3/2016 Vân (HSCC) Khánh  Yến Vi Dương Q Trâm P Tân X Hùng Thủy (D4)  Ly - Hà ( B2) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Hoàng
20/3/2016 Siêu Lộc   Th Phương Tuấn H Dũng Liệt Giáp Quốc Hải Thanh Hùng - Việt (B2) Hải - Tâm- Việt Ảnh
21/3/2016 Kim Hương K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Dung 
22/3/2016 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh-Quốc Trí (C1) Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Thủy
23/3/2016 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Văn- Phúc - Thu - Hà Oánh
24/3/2016 Mai Hương Thanh Bình Hoàng Nga Thanh Châu(A3) Nguyệt Lợi Khánh - T Dũng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Di
25/3/2016 Hùng (A3) Trí Trang Thông Ngọc  Ngân Quân Minh Lợi - N Dũng Hải - Tâm- Việt Hoàng
26/3/2016 Thanh Vân C.Trung Long Việt V Hùng T Thu Lan Chi Hải Anh Huyền - Thảo Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Ảnh
27/3/2016 Hồng Trung  Hồng Quyên Mai Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Kim Thanh Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Dung 
28/3/2016 Khải K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Văn- Phúc - Thu - Hà Thủy
29/3/2016 Thanh Nga Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh-Quốc Trí (C1) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Oánh
30/3/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hải - Tâm- Việt Di
31/3/2016 Chấn Thanh Mai Việt Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Thanh Hùng - T Dũng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Hoàng

LỊCH TRỰC BÁC SĨ THÁNG 12 NĂM 2015

 

Ngày LÃNH ĐẠO CẤP CỨU TIM TIM MẠCH HSCC-CĐ HÔ HẤP B2-3-A3 C 1-2-3 D 3-4-5 KKB - CẤP CỨU NGOẠI GÂY MÊ
12/01/2015 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông  Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Hải - Tâm- Việt Thủy
12/02/2015 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
12/03/2015 Mai Hương Thanh Bình Hồng Quyên Việt Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Khánh - T Dũng Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Di
12/04/2015 Hùng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc  Ngân Quân Minh Lợi - N Dũng Văn- Phúc - Thu Hoàng
12/05/2015 Thanh Vân C.Trung Kim Hương Hiệp V Hùng T Thu Kim Thanh Hải Anh Thanh Hùng - Thảo Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh
12/06/2015 Hồng Trung  Tố Uyên Mai  Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Lan Chi Hải - Tâm- Việt Thủy
12/07/2015 Khải K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hà (B2) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
12/08/2015 Thanh Nga  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Di
12/09/2015 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Văn- Phúc - Thu Hoàng
12/10/2015 Chấn Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Khánh - T Dũng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh
12/11/2015 Phương(GPB) Trí Trang Nghĩa Ngọc  Ngân Nhân Minh Lợi - N Dũng Hải - Tâm- Việt Thủy
12/12/2015 Tân  Khánh  Yến Vy Dương Trung  P Tân X Hùng Mai (D3)  Ly - Huyền Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
13/12/2015 Mỹ Lộc   Th Phương Việt H Dũng Công Ánh Giáp Quốc Hải Vũ - Việt (B2) Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Di
14/12/2015 Truy K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hà (B2) Văn- Phúc - Thu Hoàng
15/12/2015 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh
16/12/2015 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hải - Tâm- Việt Dung
17/12/2015 Mai Hương Thanh Bình Hồng Quyên Nga Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Khánh - T Dũng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Thủy
18/12/2015 Hùng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc  Ngân Quân Minh Lợi - N Dũng Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Oánh
19/12/2015 Lâm C.Trung Kim Hương Hiệp V Hùng T Thu Kim Thanh Hải Anh Cường -Thảo   Văn- Phúc - Thu Di
20/12/2015 Bội Trâm Trung  Tố Uyên Linh Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Lan Chi Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Hoàng
21/12/2015 Khải K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hà (B2) Hải - Tâm- Việt Ảnh
22/12/2015 Thanh Nga  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Dung
23/12/2015 Danh D Minh Thu Hiền Việt Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Thủy
24/12/2015 Chấn Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Khánh - T Dũng Văn- Phúc - Thu Oánh
25/12/2015 Phương(GPB) Trí Trang Nghĩa Ngọc  Ngân Nhân Minh Lợi - N Dũng  Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Di
26/12/2015 Vân (HSCC) Khánh  Yến Vy Dương Q Trâm P Tân Vân Mai (D3)  Ly - Hằng Hải - Tâm- Việt Hoàng
27/12/2015 Siêu Lộc   Th Phương Tuấn H Dũng Công Ánh Giáp Quốc Hải Thanh Hùng - Việt (B2) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Ảnh
28/12/2015 Truy K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hà (B2) Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Dung
29/12/2015 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Văn- Phúc - Thu Thủy
30/12/2015 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Oánh
31/12/2015 Mai Hương Thanh Bình Hồng Quyên Nga Thanh Châu(A3) Nguyệt Lợi Khánh - Dũng Hải - Tâm- Việt Di


 BS Ngoại tô màu xanh là trực cấp cứu ngoại viện.

 

 

 

LỊCH KHÁM TẠI KHOA KHÁM BỆNH

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.235.020 - Fax: (08) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn