^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

 Về việc đăng nội dung Hướng dẫn chăm sóc sức  khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động

Kính gửi:

- Ban Giám đốc;

                   - Phòng Công nghệ thông tin.

- Căn cứ công văn số 2966/SYT-NVY ngày 09 tháng 4 năm 2024 thực hiện Công văn số 104/MT-SKMT ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Cục Quản lý Môi trường y tế về việc dự phòng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người lao động trước tác động của nắng nóng, hạn hán; xâm nhập mặn, thực hiện theo công văn số 104/MT-SKMT ngày 03 tháng  4 năm 2024 của Cục Quản lý Môi trường y tế   

- Nhằm thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người dân và viên chức, người lao động tại bệnh viện, phòng Quản lý chất lượng kính trình Ban Giám đốc xem xét và phê duyệt nội dung thông tin đăng tải lên website bệnh viện. 

(Tài liệu đính kèm)

 

Trân trọng./.

 

 

 

 

 

 

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn